Meerwegen scholengroep

Raad van toezicht

“Voor die ene leerling …”

Daar zet de Meerwegen scholengroep zich voor in. U bent wellicht niet bekend met deze naam, maar als u uit de regio Amersfoort komt, kent u vast één van de scholen: Het Element, Corderius College, Farel College, Corlaer College, Accent Nijkerk, PR033college of Oostwende College. De Meerwegen scholengroep biedt onderwijs vanuit de protestant-christelijke traditie en waarden. Zij beoogt een stabiel financieel en bestuurlijk klimaat te bieden waarin de scholen, medewerkers en uiteindelijk de leerlingen optimaal tot hun recht komen. De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur van de Meerwegen scholengroep handelt in de geest van de missie, binnen wettelijke en bestuurlijke regelgeving en in de geest/ het belang van de belanghebbenden van de scholengroep. De raad is werkgever van de bestuurder, maar ook klankbord en adviseur. De raad bestaat uit een voorzitter en vier leden, die elk naast hun reguliere baan, deze rol invullen. U kunt meer informatie over de leden van de raad van toezicht en haar activiteiten vinden in het jaarverslag van de Meerwegen scholengroep.

Voor wie werkt de raad van toezicht?

Voor de raad is het belangrijk om in contact te zijn met de belanghebbenden. Maar wie zijn dat eigenlijk? De raad heeft gekozen zich te richten op ouders van huidige en van toekomstige leerlingen. Uiteraard zijn leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders, leerlingen, de gemeente en kerkelijke en andere maatschappelijke organisaties eveneens belangrijk. Echter bij elke beslissing die de raad neemt probeert zij zich te verplaatsen in wat ouders van huidige of toekomstige leerlingen het beste zou passen.

Wat voor onderwerpen komen ter tafel?

De raad komt met zeer diverse onderwerpen in aanraking. Zij let op de financiële gezondheid, maar ook de onderwijskwaliteit. Andere belangrijke onderwerpen zijn het personeelsbeleid van de scholen, professionalisering van medewerkers, veiligheid op de scholen, onderwijsresultaten, instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen, uitwisseling tussen scholen en veel meer. En daarnaast komen ook regelmatig zeer fundamentele zaken op tafel: Wat betekent nu echt “Voor die ene leerling” en hoe geven wij daar als scholengroep en scholen invulling aan? Wat houdt het anno nu in om een protestants-christelijke scholengroep te zijn, terwijl een groeiend deel van de doelgroep niet meer christelijk of zelfs actief religieus is? Hoe gaan we om met de leerlingenkrimp die ook in Amersfoort en omgeving op ons afkomt?

Wat vindt u ervan?

De raad verhoudt zich regelmatig met ouders van huidige of toekomstige leerlingen. Zij komt hen tegen in het persoonlijk netwerk, een aantal malen per jaar bij de medezeggenschapsraad, maar ook bij festiviteiten, ouderbijeenkomsten, de Meerwegen onderwijsconferentie en andere evenementen op de scholen. En ook langs de digitale weg wil de raad zich openstellen. Via deze pagina willen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen. Momenteel is de raad zich onder meer aan het beraden op de rol die identiteit zou moeten hebben als richtinggevend element bij de keuzes die de scholengroep of de scholen maken. Beschouwt u zichzelf als deel van onze doelgroep en wilt u uw mening geven of heeft u een vraag over het belang van identiteit als richtsnoer voor de scholen(groep) vanuit protestants-christelijke of andere invalshoek, stuurt u ons gerust een e-mail (meerwegen@meerwegen.nl). Een van de leden zal schriftelijk reageren. Dat kan even duren, want zoals eerder gezegd, is het lidmaatschap van de raad iets wat wij naast ons reguliere werk doen. Wij hopen u hiermee vanuit de raad van dienst te zijn.