Meerwegen scholengroep

Organisatie

Meerwegen

De Meerwegen scholengroep valt onder de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE). Artikel 3 van de statuten vermeldt het volgende: “De stichting stelt zich ten doel, staande in de protestantse traditie, het doen geven van protestants-christelijk voortgezet onderwijs. Dat betekent dat zij, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, haar onderwijsaanbod doet.”

College van bestuur

Het college van bestuur van de stichting PCVOE is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het gehele beleid van de scholengroep en is werkgever van alle medewerkers. Samen met de schooldirecteuren vormt het college van bestuur het centraal management overleg (CMO). Hier worden beleidsvoorstellen besproken en vindt afstemming plaats. Het college van bestuur is tevens de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle zaken die de scholengroep betreffen.

Het college van bestuur bestaat uit:

de heer Nico de Vrede (a.i.)

 

Het college van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht op basis van een profielschets. Wanneer zich een vacature voordoet stelt de raad van toezicht een individueel profiel voor die betreffende zetel op.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en is de werkgever van het college van bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de raad staan in het reglement raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit:

  • mevrouw M.A. Vermeer-Hordijk, voorzitter
  • de heer J.P. Jonker
  • de heer R. Zondervan
  • mevrouw S.H. Koning-Klapwijk
  • de heer H. Geerts

De raad van toezicht is benoemd op basis van een profielschets. Als er een vacature is in de raad van toezicht stelt de raad een individueel profiel op. De medezeggenschapsraad mag voor één plek in de raad van toezicht een bindende voordracht doen. Meer informatie over wat de raad doet, is te vinden op deze pagina. Daar vindt u ook de gegevens om in contact te komen met leden van de raad.

Stafbureau

In het stafbureau zijn alle ondersteunende diensten ondergebracht. De afdelingen secretariaat, personeel & organisatie, financiële zaken, inkoop, ICT en bestuursbureau zorgen samen voor ondersteuning van en advisering aan het college van bestuur, de scholen en de raad van toezicht van de Meerwegen scholengroep. Het stafbureau bevindt zich aan de J.P. Sweelinckstraat 4 in Amersfoort. Ook het college van bestuur is in dit gebouw gehuisvest.

Contact

Het stafbureau is telefonisch of per e-mail bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur:

Secretariaat: (033) 479 40 40 of meerwegen@meerwegen.nl

Financiële zaken: (033) 479 40 45 of fz@meerwegen.nl

Personele zaken: (033) 479 40 46 of pz@meerwegen.nl

Medezeggenschap

De scholengroep heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke school kent een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR) die zich bezighoudt met alle zaken die de school betreffen. De GMR houdt zich bezig met zaken die voor de Meerwegen scholengroep als geheel geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn.