Meerwegen scholengroep

Opleidingsschool

Welkom op deze site voor studenten en werkplekbegeleiders van de Meerwegen opleidingsschool. Op deze site vinden jullie informatie, relevante documenten voor de (begeleiding van de) stage en ervaringen in woord en beeld. Veel lees-en kijkplezier!

De Meerwegen opleidingsschool

De Meerwegen opleidingsschool (MOS) is een aspirant partnerschap tussen zeven scholen in het voortgezet onderwijs en drie opleidingsinstituten, namelijk de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Windesheim.

De Meerwegen opleidingsschool heeft als missie om een veilige en uitdagende leeromgeving voor leraren in opleiding te creeëren en hen te stimuleren vanuit een onderzoekende houding en reflectie te werken aan hun professionele ontwikkeling. Het behalen van de bevoegdheid als startbekwaam leraar wordt gezien als een markeringspunt in een leven lang ontwikkelen.

Het motto van de Meerwegen opleidingsschool is “Goed opleiden doe je samen!”

Onze scholen

Het Corderius College leidt stagiaires op tot autonome en authentieke leraren voor mavo, havo, vwo en gymnasium. Enthousiaste schoolopleiders en werkplekbegeleiders staan klaar om jullie wegwijs te maken in het lesgeven en alles wat hoort bij het werken in het onderwijs.

Veilig-Verantwoordelijk-Betrokken (voortkomend uit Positive Behaviour Support) vormen een belangrijke kapstok voor de samenwerking met collega’s, leerlingen en studenten. In onze lerende organisatie ligt de uitdaging om tot een echte feedbackcultuur te komen.

We streven ernaar om samen met de student op maat de stappen te zetten die optimaal passen bij zijn of haar ontwikkeling. Dat doen we in nauwe samenwerking met de instituutsopleiders. Enthousiaste, leergierige, handen-uit-de-mouwen-stekers bieden wij een rijke leeromgeving in onze school en onze vakgroepen.

Geïnteresseerd in een stage op het Corderius College? Mail dan naar mos@corderius.nl.

Het Oostwende College is een betrokken, open christelijke middelbare school. De Bijbel en de christelijke waarden en de normen zijn onze inspiratiebronnen. Het gegeven onderwijs op het Oostwende is actief en ondernemend, binnen een overzichtelijke, persoonlijke omgeving.

Het Oostwende College staat voor ondernemend leren. Het ontwikkelen van door ons centraal gestelde (ondernemende) vaardigheden, zoals bijvoorbeeld samenwerken, initiatief nemen, reflecteren en jezelf presenteren, gaan hand in hand met kennisoverdracht. Leerlingen komen op elk niveau in aanraking met het bedrijfsleven en de instellingen in Bunschoten-Spakenburg.

Het Oostwende is een kleinere middelbare school, met ca. 400 leerlingen. Je bent als student op het Oostwende al snel onderdeel van het team.De school is goed bereikbaar met het OV.

Geïnteresseerd in een stage op het Oostwende College? Mail dan naar mos@oostwende.nl.

.

Het Corlaer College is een brede middelbare school voor vmbo, havo en atheneum, gevestigd in Nijkerk. Ruim 1.900 leerlingen volgen er onderwijs. Het Corlaer College is een christelijke school waar elke leerling wordt gezien en de kans krijgt om te groeien.

De docenten zijn opgeleid als didactisch coach. Zij coachen de leerlingen bij hun werk en leren hen om eigen keuzes te maken en stimuleren de samenwerking met anderen. Uitgangspunt bij de uitvoering van ons onderwijs is het werken vanuit de psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie.

Onze werkplekbegeleiders begeleiden vanuit de leerdoelen van de studenten. Ook voor onze studenten geldt ons motto ”Goed dat jij er bent!”

Geïnteresseerd in een stage op het Corlaer College? Mail dan naar MOS@corlaercollege.nl

Het Farel College is een open christelijke school in Amersfoort met een mavo-, havo- en vwo-afdeling. Op elk niveau wordt tweetalig onderwijs (Engels naast het Nederlands) aangeboden. Leerlingen krijgen op het Farel College de kans om letterlijk en figuurlijk over hun grenzen te kijken en te leren, vandaar de slogan ‘onbegrensd leren’. Er is veel aandacht voor meertaligheid, internationale oriëntatie (uitwisselingen, excursies) en bèta onderwijs.

Het Farel College vindt het belangrijk dat leerlingen zelf de verantwoordelijkheid leren nemen voor hun leerproces. In het onderwijsprogramma komt dit naar voren in zo’n 20% keuzewerktijd.

Studenten zijn bij ons van harte welkom om het vakmanschap van de leraar onder de knie te krijgen. Onze werkplekbegeleiders dragen daar graag een steentje aan bij. Mede door de komst van studenten proberen we een open leercultuur voor leerlingen, studenten, docenten en overig personeel te bewerkstelligen in de school.

Geïnteresseerd in een stage op het Farel College? Mail dan naar mos@farel.nl.

Kleinschalig en toch alle ruimte: dat is Accent Nijkerk. Met 250 leerlingen en een deskundig team van onderwijsprofessionals geven we leerlingen op deze praktijkschool de ruimte. Zo kunnen zij groeien op een manier die bij hen past. We vinden nabijheid en vertrouwen belangrijk. Door vertrouwen geven kunnen leerlingen zichzelf zijn en tegelijkertijd groeien naar wie ze willen worden.

Accent is gevestigd te Nijkerk. Met stages en maatschappelijke initiatieven in de regio leren leerlingen hoe ze zelfstandig functioneren in de maatschappij en hoe ze hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Zo helpen leerlingen bijvoorbeeld bij het overblijven op andere scholen, knutselen ze mee bij de kinderopvang en fietsen ze voor het goede doel.

Leerlingen op praktijkonderwijs verdienen onderwijs dat past bij hun karakter, kwaliteiten en leerbehoeften. Geen leerling is hetzelfde, alles is maatwerk. Wij bieden een rijke leeromgeving voor studenten die zich vooral op pedagogisch gebied willen ontwikkelen en zich willen verdiepen in leerlingen die anders leren.

Geïnteresseerd in een stage op Accent Nijkerk? Mail dan naar mos@accentnijkerk.nl.

Pro33 College

Het PRO33college is een ontmoetingsschool voor praktijkonderwijs waarin leerlingen en collega’s met verschillende kwaliteiten, geaardheden, achtergronden, culturen en geloven samen leren en elkaar respecteren.

Het team van PRO33college wil jonge mensen levensbestendig maken. Zij sluiten aan bij jongeren zodat zij kennis, ervaring en zelfvertrouwen krijgen om vol kracht invulling te geven aan werk, wonen, burgerschap en vrije tijd. Bij de ontwikkeling van het onderwijs stelt PRO33college zichzelf de vraag ‘Hoe activeren we de jongeren elke dag weer met alles wat we doen?’ Wij zijn er van overtuigd dat jongeren het beste leren en groeien als de motivatie en energie er is en ze successen ervaren. Hierdoor werken wij volgens de oplossingsgerichte methodiek.

Ons motto is “Doen leidt vaker tot leren, dan leren leidt tot doen.” Ontmoeten, ontwikkelen en ontdekken door doen staat centraal. Wij willen graag leraren opleiden die klaar zijn voor vernieuwend onderwijs, zich willen verdiepen in diversiteit en oplossingsgericht werken, omgevingsgericht zijn, mee willen ontwikkelen, durven te experimenteren en vanuit de relatie willen leren werken. Ons opleidingsprogramma draagt daaraan bij.

Geïnteresseerd in een stage op Pro33college? Mail dan naar mos@pro33college.nl.

Het Element is een school met twee leerwegen: de basisberoepsgerichte- en de kaderberoepsgerichte Leerweg. Leerlingen met een theoretische leerweg advies zijn ook welkom. Het Element is gevestigd in een mooi nieuw gebouw op de Kaliumweg 2 te Amersfoort. Hier hebben we verschillende leerpleinen en praktijkruimtes. Ook is er een mooi restaurant waar leerlingen je gastvrij ontvangen.

Het Element biedt ondernemend en uitdagend beroepsonderwijs aan en het opleiden van vakmensen. Maatwerk, verantwoordelijkheid en gedegen onderwijs staan centraal. We organiseren veel activiteiten binnen en buiten de lessen. We werken samen met verschillende mbo-instellingen in Amersfoort.

Het Element lijkt een grote school. Toch voelen de leerlingen zich snel veilig en vertrouwd. Dat komt omdat wij vertrouwen, samenwerken, sfeer en waardering heel belangrijk vinden. Als jij je fijn voelt, kun je jouw talenten goed ontwikkelen. Dit geldt ook voor de begeleiding van onze studenten!

Geïnteresseerd in een stage op het Element? Mail dan naar  mos@hetelement.eu.

Onze instituten

Meerwegen - Hogeschool Windesheim

De lerarenopleidingen Windesheim gaan sinds 2010 uit van het concept Samen Opleiden waarbij lerarenopleidingen en partnerscholen het curriculum van de lerarenopleidingen en de begeleiding van studenten op de werkplek in gezamenlijkheid vormgeven. Ten minste 40 procent van het curriculum wordt samen met partnerscholen ontwikkeld, vormgegeven en uitgevoerd.

In het domein Bewegen en Educatie van hogeschool Windesheim is een visie op Samen Opleiden ontwikkeld. De lerarenopleidingen leiden op tot vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwame en professionele docenten. De beroepskwalificaties zijn leidend zijn en het activeren en ondersteunen van leerprocessen staat centraal. Hierbij is er altijd een verbinding met de specifieke inhoud van het vakgebied en de context waarvoor wordt opgeleid.

Meerwegen - Universiteit Utrecht

De interfacultaire Graduate School of Teaching bundelt alle lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht. De GST biedt een tiental masteropleidingen, maar ook educatieve modules en minoren aan en een Zij-instroom-in-Beroep-traject.

De masteropleidingen leiden studenten op tot eerstegraads bevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Afgestudeerden kunnen aan de slag in de onder-en bovenbouw van vmbo, havo en vwo, of in andere functies in de educatieve sector. De UU biedt zowel een eenjarige als tweejarige variant aan. De educatieve minor in de bachelorfase leidt studenten op tot tweedegraads bevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Studenten die deze minor en hun bachelor afronden, kunnen aan de slag in het vmbo-t en in de onderbouw van havo en vwo. De educatieve module leidt bachelor-en masterstudenten op tot tweedegraads docent. Met deze bevoegdheid mogen afgestudeerden lesgeven in alle klassen van het vmbo-t en de onderbouw van havo en vwo.

Meerwegen - Hogeschool Utrecht

Instituut Archimedes van Hogeschool Utrecht leidt eerste-en tweedegraadsdocenten op.

IA biedt veertien lerarenopleidingen op bachelor niveau en negen opleidingen op masterniveau aan. De bacheloropleidingen zijn gericht op het lesgeven in het beroepsgerichte onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, mbo en volwasseneneducatie) en in de onderbouw van havo en vwo. Het bachelordiploma geeft een bevoegdheid voor lesgeven in het gehele tweedegraadsgebied, studenten specialiseren zich door de keuze van een afstudeerrichting: beroepsgericht onderwijs of algemeen vormend onderwijs.

De masteropleidingen zijn gericht op een bevoegdheid in lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

De opleidingen hebben naast een vakinhoudelijke en vakdidactische component ook een generieke component. Deze component bestaat uit onderdelen die alle opleidingen gemeenschappelijk hebben namelijk werkplekleren, vakken van pedagogisch-didactische aard en onderzoek.