Meerwegen scholengroep

Opleidingsschool

Meerwegen OpleidingsscholenWelkom op deze site voor (aankomende) studenten en werkplekbegeleiders van de Meerwegen opleidingsschool.
Op deze site vinden jullie informatie, onderzoeken van studenten en ervaringen van studenten en werkplekbegeleiders. Veel lees-en kijkplezier!

De Meerwegen Opleidingsschool

De leraar is in het onderwijs de belangrijkste factor voor de ontwikkeling van leerlingen: de leraar maakt het verschil! De Meerwegen scholengroep heeft de handen in één geslagen met de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Windesheim, en de Universiteit Utrecht in een partnerschap met de naam Meerwegen Opleidingsschool. De gezamenlijke ambitie is om samen voldoende goede leraren in de regio op te leiden en in de inductiefase beter te begeleiden. Uiteindelijk doel is de verbinding te leggen tussen het opleiden van nieuwe leraren en de professionele ontwikkeling van zittende leraren gedurende de loopbaan. Het behalen van de bevoegdheid wordt dan niet gezien als een eindpunt van een opleiding, maar als een markeringspunt in een leven lang ontwikkelen. Dat doet de Meerwegen Opleidingsschool gezamenlijk onder het motto “goed onderwijs maak je samen”.

Onze scholen

Corderius College

Het Corderius College leidt stagiaires vooral op tot autonome en authentieke docenten voor mavo, havo, vwo en gymnasium. Drie schoolopleiders en een batterij aan werkplekbegeleiders staan klaar om studenten van binnen – en een paar van buiten – het MOS-partnerschap wegwijs te maken in het lesgeven en alles wat hoort bij het werken in het onderwijs. 
 Veilig-Verantwoordelijk-Betrokken zijn bouwstenen die voortkomen uit PBS, vormen een belangrijke kapstok voor de samenwerking met collega’s, leerlingen en studenten. In onze lerende organisatie ligt de uitdaging om tot een echte feedbackcultuur te komen.

Het Meerwegen motto Voor die ene leerling vertalen wij ook naar Voor die ene student: we proberen samen met de student op maat de stappen te zetten die optimaal passen bij zijn of haar ontwikkeling. Dat doen we in nauwe samenwerking met de instituutsopleiders. 
Enthousiaste, leergierige, handen-uit-de-mouwen-stekers bieden wij een rijke leeromgeving in onze school en onze vakgroepen.

Geïnteresseerd in een stage op het Corderius College? Mail dan naar mos@corderius.nl.

Oostwende College

Het Oostwende College is een betrokken, open christelijke middelbare school. De Bijbel en de christelijke waarden en de normen zijn onze inspiratiebronnen. Het gegeven onderwijs op het Oostwende is actief en ondernemend, binnen een overzichtelijke, persoonlijke omgeving.

Het Oostwende College staat voor ondernemend leren. Het ontwikkelen van door ons centraal gestelde (ondernemende) vaardigheden, zoals bijvoorbeeld samenwerken, initiatief nemen, reflecteren en jezelf presenteren, gaan hand in hand met kennisoverdracht. Leerlingen komen op elk niveau in aanraking met het bedrijfsleven en de instellingen in Bunschoten-Spakenburg.
Het Oostwende is een kleinere middelbare school, met ca. 400 leerlingen. Je bent als student op het Oostwende al snel onderdeel van het team.
De school is goed bereikbaar met het OV. Binnen de MOS werken we nauw samen met de andere scholen van de Meerwegen Scholengroep en daarnaast het Windesheim en de HU.

Geïnteresseerd in een stage op het Oostwende College? Mail dan naar mos@oostwende.nl.

Corlaer College

Het Corlaer College is een brede middelbare school voor vmbo, havo en atheneum, gevestigd in Nijkerk. Ruim 1.900 leerlingen volgen er onderwijs. Het Corlaer College is een christelijke school waar elke leerling wordt gezien en de kans krijgt om te groeien.

De docenten zijn allemaal opgeleid als didactisch coach. Zij coachen de leerlingen bij hun werk en leren hen om eigen keuzes te maken en stimuleren de samenwerking met anderen. Uitgangspunt bij de uitvoering van ons onderwijs is het werken vanuit de psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie.

Vanuit de studentenenquête blijkt dat onze werkplekbegeleiders uitstekend scoren op de begeleiding van studenten, pedagogiek en het werken vanuit de leerdoelen van de studenten. Ook voor onze studenten geldt ons motto…”Goed dat jij er bent!”

Geïnteresseerd in een stage op het Corlaer College? Mail dan naar MOS@corlaercollege.nl

Farel College

Het Farel College is een open christelijke school in Amersfoort met een mavo-, havo- en vwo-afdeling. Op elk niveau wordt tweetalig onderwijs (Engels naast het Nederlands) aangeboden. Leerlingen krijgen op het Farel College de kans om letterlijk en figuurlijk over hun grenzen te kijken en te leren, vandaar de slogan ‘onbegrensd leren’. Er is veel aandacht voor meertaligheid, internationale oriëntatie (uitwisselingen, excursies) en bèta onderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen.

‘Om te kunnen functioneren in een steeds complexere wereld is het van groot belang dat leerlingen zelf de verantwoordelijkheid leren nemen voor hun leerproces, waarbij zij hun grenzen verleggen in relatie tot de ander en de wereld om hun heen.’

In het onderwijsprogramma is ruimte nodig voor de leerling. De eigen verantwoordelijkheid van de leerling moet zichtbaar worden gemaakt. Het uitgangspunt is dat vorming van leerlingen in nog 80% van de reguliere lestijd per vak in klassikale lessen wordt gerealiseerd. De overige 20% tijd is bedoeld voor het zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces, daarbij ondersteund door docenten en lesassistenten. Deze KWG (keuze werkgroep) en KWT(keuzewerktijd) maakt onderdeel uit van het rooster.

Studenten zijn bij ons van harte welkom om het vakmanschap ‘docent’ onder de knie te krijgen.. Onze werkplekbegeleiders dragen daar graag een steentje aan bij. Mede door de komst van studenten proberen we een open leercultuur voor leerlingen, studenten, docenten en overig personeel te bewerkstelligen in de school.

Geïnteresseerd in een stage op het Farel College? Mail dan naar mos@farel.nl.

Accent Praktijkonderwijs

Kleinschalig en toch alle ruimte: dat is Accent Nijkerk. Met 250 leerlingen en een deskundig team van onderwijsprofessionals geven we leerlingen op deze praktijkschool de ruimte. Zo kunnen zij groeien op een manier die bij hen past.
Accent is gevestigd te Nijkerk, Dominee Kuyperstraat 1. Tegelijkertijd staat ze ook midden in de maatschappij. Met stages en maatschappelijke initiatieven in de regio leren leerlingen hoe ze zelfstandig functioneren in de maatschappij en hoe ze hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Zo helpen leerlingen bijvoorbeeld bij het overblijven op andere scholen, knutselen ze mee bij de kinderopvang en fietsen ze voor het goede doel.
Leerlingen op praktijkonderwijs verdienen onderwijs dat past bij hun karakter, kwaliteiten en leerbehoeften. Onderwijs dat aansluit op de leerling en ervoor zorgt dat hij of zij zijn of haar eigen plek vindt op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.
Daarom begint ons onderwijs bij de leerling. Wat kan een leerling al? Wat wil hij of zij leren? Hoe kunnen we daarin begeleiden? Geen leerling is hetzelfde, alles is maatwerk.
Om dit te bereiken hebben we sterke relaties nodig. In ons werk vinden we daarom nabijheid, vertrouwen en ruimte geven belangrijk. Door vertrouwen en ruimte te geven kunnen leerlingen zichzelf zijn en tegelijkertijd groeien naar wie ze willen worden.

  • Ben jij op zoek naar een uitdagende stageplek?
  • Wil jij breder kijken dan alleen het basisonderwijs of het vmbo?
  • Zie jij werken met pubers (12-18 jaar) wel zitten?
  • Ben jij bereid je te verdiepen in leerlingen die anders leren?
  • Ben jij flexibel, enthousiast en bereid om te leren?
  • Kom dan stage lopen bij Accent Praktijkonderwijs!

Geïnteresseerd in een stage op Accent Nijkerk? Mail dan naar mos@accentnijkerk.nl.

Pro33 College

Het PRO33college is een ontmoetingsschool voor praktijkonderwijs waarin leerlingen en collega’s met verschillende kwaliteiten, geaardheden, achtergronden, culturen en geloven, samen leren en elkaar respecteren. Het team van PRO33college wil jonge mensen levensbestendig maken. Zij sluiten aan bij de jongeren zodat zij kennis, ervaring en zelfvertrouwen verkrijgen om vol kracht invulling te geven aan werk, wonen, burgerschap en vrije tijd. Bij de ontwikkeling van het onderwijs stelt PRO33college zichzelf de vraag ‘Hoe activeren we de jongeren elke dag weer met alles wat we doen?’. Deze vraag stelt het team zich, omdat zij ervan overtuigd zijn dat jongeren het beste leren en groeien als de motivatie en energie er is en jongeren successen ervaren. Hiervoor werken wij volgens de oplossingsgerichte methodiek.

Onze ambities zijn gebaseerd op de uitspraak “Doen leidt vaker tot leren, dan leren leidt tot doen.” Dit betekent dat ontmoeten, ontwikkelen en ontdekken door doen centraal staat.
Wij willen graag docenten opleiden die klaar zijn voor vernieuwend onderwijs, zich willen verdiepen in diversiteit en oplossingsgericht werken, omgevingsgericht zijn, mee willen ontwikkelen, durven te experimenteren en vanuit de relatie willen leren werken. Ons opleidingsprogramma draagt daaraan bij.

Geïnteresseerd in een stage op Pro33college? Mail dan naar mos@pro33college.nl.

Het PRO33college is tot stand gekomen vanuit een samenwerking tussen Accent praktijkonderwijs, onderdeel van de Meerwegen scholengroep, en het praktijkonderwijs Trivium College, onderdeel van de scholengroep Amersfoort.

Het Element

Het Element is één van vestigingen van Meerwegen en het Meridiaan College in het centrum van Amersfoort. Het Element biedt ondernemend en uitdagend beroepsonderwijs aan en het opleiden van vakmensen middels maatwerk, verantwoordelijkheid en gedegen onderwijs staat centraal. De school werkt nauw samen met verschillende mbo-instellingen in Amersfoort.

Het Element lijkt een hele grote school. Toch voel je je snel veilig en vertrouwd. Dat komt omdat wij vertrouwen, samenwerken, sfeer en waardering heel belangrijk vinden. Want als jij je fijn voelt, kun je jouw talenten goed ontwikkelen.

Geïnteresseerd in een stage op het Element? Mail dan naar  mos@hetelement.eu.

Onze instituten

Meerwegen - Hogeschool Windesheim

De lerarenopleidingen Windesheim gaan sinds 2010 uit van het concept Samen Opleiden waarbij lerarenopleidingen en partnerscholen het curriculum van de lerarenopleidingen en de begeleiding van studenten op de werkplek in gezamenlijkheid vormgeven. Ten minste 40 procent van het curriculum wordt samen met partnerscholen ontwikkeld, vormgegeven en uitgevoerd.  Dit gebeurt vanuit een gedeelde visie op opleiden.

In 2019 is in het domein Bewegen en Educatie van hogeschool Windesheim een overkoepelende visie door de verschillende opleidingen op Samen Opleiden vastgesteld. De gemeenschappelijke visie op Samen Opleiden bestaat o.a. uit de volgende drie kenmerken:

  1. In de opleiding zijn de beroepskwalificaties leidend.
  2. De lerarenopleidingen leiden op tot vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwame en professionele docenten.
  3. Het activeren en ondersteunen van leerprocessen staat centraal, waarbij er altijd een verbinding is met de specifieke inhoud van het vakgebied en de context waarvoor wordt opgeleid, teneinde betekenisvol onderwijs te creëren.

Meerwegen - Universiteit Utrecht

The Graduate School of Teaching (Universiteit van Utrecht) heeft sinds 2020 een overeenkomst met de MOS om er jaarlijks een vaste groep studenten op te leiden, die een heel jaar stage lopen, in principe op twee aangesloten scholen. Het betreft de helft van een tweejarige masteropleiding of een postdoctorale eenjarige master en leidt op tot eerstegraads docent in vrijwel alle schoolvakken. Ongeveer vijftien leraren in opleiding worden verdeeld over het Corlaer, het Farel en het Corderius College. Overigens lopen er ook UU-lio’s buiten deze groep stage bij de MOS.

Het grote voordeel voor de lio’s is dat zij veel aan elkaar hebben op school, elkaars lessen kunnen bezoeken en dat de colleges in principe op school plaatsvinden, o.l.v de instituutsopleider en schoolopleiders of andere deskundigen van een der scholen. Een lio verwoordde het zo: “Ik ben zeer blij dat ik in een MOS-groep heb mogen zitten. Lesgeven vindt op school plaats dus daar zal het ook aangeleerd moeten worden.”

Meerwegen - Hogeschool Utrecht

Instituut Archimedes van Hogeschool Utrecht leidt eerste- en tweedegraadsdocenten op. IA biedt 14 lerarenopleidingen op bachelor niveau en 9 opleidingen op masterniveau aan. Al deze opleidingen zijn gericht op het lesgeven in het beroepsgerichte onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, mbo en volwasseneneducatie) en in de onderbouw van havo en vwo.

Het bachelordiploma geeft een bevoegdheid voor lesgeven in het gehele tweedegraadsgebied, maar studenten specialiseren zich door de keuze van een afstudeerrichting: beroepsgericht onderwijs of algemeen vormend onderwijs. De opleidingen hebben naast een specifieke vakinhoudelijke en vakdidactische component ook een generieke component. Deze component bestaat uit onderdelen die alle opleidingen gemeenschappelijk hebben namelijk Studie & Werk (werkplekleren), Beroep (onderwerpen van pedagogisch-didactische aard) en Beroepsproducten (onderzoek).

De onderwijspraktijk staat centraal in de opleiding door middel van intensieve samenwerking met het werkveld. Meer informatie: https://www.hu.nl/