Meerwegen scholengroep

Klacht

Klachtenregeling

Een klacht kan gaan over een beslissing of het gedrag van een medewerker van de school, het college van bestuur of iemand anders die aan een van onze scholen of scholengroep verbonden is.

Iedereen die met een van onze scholen te maken heeft, kan een klacht indienen zoals: ouders, leerlingen, medewerkers, stagiaires of vrijwilligers.

De klacht kan over iedereen gaan die bij de school of scholengroep betrokken is zoals: docenten, onderwijs ondersteunend personeel, leden van het management, het college van bestuur, stagiaires of vrijwilligers.

Wij hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen ouders, leerlingen en medewerkers en wij doen ons uiterste best om klachten te voorkomen. Helaas blijft altijd het risico bestaan dat zaken niet optimaal verlopen. Wanneer wij een klacht binnenkrijgen, onderzoeken we eerst of er nog mogelijkheden zijn om de klacht op schoolniveau op te lossen. Is dat niet het geval, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met het college van bestuur. Wij stimuleren het dat (indien van toepassing) de leerling waar het om gaat, ook mee komt naar het gesprek. Bent u na dat gesprek nog niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie.

Indien u een probleem niet kunt oplossen met de persoon die hierbij betrokken is, kunt u contact opnemen met de schooldirectie. Bij ernstige zaken, bijvoorbeeld het vermoeden van seksuele intimidatie, agressie of geweld, wordt u doorverwezen naar de interne vertrouwenspersonen of de externe vertrouwenspersoon (voor medewerkers). Deze zijn deskundig op het gebied van (jeugd)hulpverlening. Zij onderzoeken of een oplossing mogelijk is. Lukt dit niet, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie.

Bekijk de Klachtenregeling Meerwegen

Een klacht indienen

U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie. U kunt uw klacht richten aan de ambtelijk secretaris, cvb@meerwegen.nl of via: postbus 194, 3800 AD Amersfoort.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij dient u zo duidelijk mogelijk te omschrijven wat uw klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten tegen meerdere personen. Het helpt als u de klacht kunt onderbouwen met feiten en bewijsstukken (o.a. e-mailberichten of gespreksverslagen).

U wordt door de klachtencommissie uitgenodigd om te worden gehoord. Ook de andere partij wordt gehoord. Beide partijen leveren vooraf hun zienswijze aan met eventuele bijlagen. Deze informatie wordt aan beide partijen verstrekt.

Na hoor en wederhoor beslist de klachtencommissie of u in het gelijk wordt gesteld, ook wel omschreven als: of de klacht gegrond is. De commissie kan daarnaast een advies geven aan het college van bestuur, waarin bijvoorbeeld staat welke maatregelen het college van bestuur kan nemen. Het college van bestuur mag dat advies naast zich neerleggen, al gebeurt dat meestal niet. Een uitspraak van de klachtencommissie is niet bindend.

Klokkenluidersregeling

Regeling inzake het melden van een vermoeden van een misstand.

De Meerwegen scholengroep heeft een regeling opgesteld waardoor personen die met de school verbonden zijn de mogelijkheid hebben om melding te doen wanneer zij kennis hebben van misstanden binnen de organisatie die het algemeen maatschappelijk belang schaden en het individuele belang van de persoon in kwestie overstijgen. De regeling gaat ervan uit dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde. De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling.

Bekijk de Klokkenluidersregeling.

In bovenstaande regeling wordt verwezen naar een vertrouwenspersoon integriteit. Voor Meerwegen is dat de heer W. Ellenbroek. Hij is te bereiken via vpi@meerwegen.nl

Adressen

Bevoegd gezag

De verantwoordelijkheid voor de klachtenafhandeling vanuit het bevoegd gezag ligt bij het college van bestuur van de Meerwegen scholengroep. Een schriftelijke klacht kan worden gericht aan:
Meerwegen scholengroep
t.a.v. college van bestuur
Postbus 194
3800 AD AMERSFOORT
duijnhouwerj@meerwegen.nl.

Interne vertrouwenspersonen

Elke school heeft twee vertrouwenspersonen. In de schoolgids staan de namen en contactgegevens.

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.