cde440c67bc737a1413250d641138f6b

ORGANISATIE

De stichting
De Meerwegen scholengroep valt onder de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE). Artikel 3 van de statuten vermeldt het volgende: "De stichting stelt zich ten doel, staande in de protestantse traditie, het doen geven van protestants-christelijk voortgezet onderwijs. Dat betekent dat zij, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, haar onderwijsaanbod doet."

Het college van bestuur
Het college van bestuur van de stichting PCVOE is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het gehele beleid van de scholengroep en is werkgever van alle medewerkers. Samen met de schooldirecteuren vormt het college van bestuur het centraal management overleg (CMO). Hier worden beleidsvoorstellen besproken en vindt afstemming plaats. Het college van bestuur is tevens de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle zaken die de scholengroep betreffen. Nadere omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden staan in het reglement college van bestuur.

De raad van toezicht
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en is de werkgever van het college van bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van de raad staan in het reglement raad van toezicht.

Het stafbureau
In het stafbureau zijn alle ondersteunende diensten ondergebracht. De afdelingen secretariaat, personeel & organisatie, financiële zaken, facilitair beheer en automatisering zorgen samen voor ondersteuning van en advisering aan het college van bestuur, de scholen en de raad van toezicht van de Meerwegen scholengroep. Het stafbureau bevindt zich aan de J.P. Sweelinckstraat 4 in Amersfoort. Ook het college van bestuur is in dit gebouw gehuisvest.

Medezeggenschap
De scholengroep heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Elke school kent een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR) die zich bezighoudt met alle zaken die de school betreffen. De GMR houdt zich bezig met zaken die voor de Meerwegen scholengroep als geheel geregeld moeten worden of voor alle scholen van belang zijn.


 

© Meerwegen scholengroep \ Contact \