a7581590cbc02938a27032642f66cc81

Visie op leren en opleiden in de Meerwegen OpleidingsSchool / MOS

1.     Visie op leren

De visie op leren van de MOS-scholen is gebaseerd op een aantal pijlers:

 • Levende en lerende organisatie
 • Een leven lang leren
 • Leren in de praktijk
 • Veilige leer- en werkplek
 • Leren van elkaar

Pijler 1a: een levende organisatie

De school is een levende organisatie waarin alle onderdelen perfect met elkaar samenwerken en zo een samenhangend geheel vormen. Onderwijsontwikkeling en onderwijsorganisatie zijn van elkaar afhankelijk en vullen elkaar aan. Medewerkers hebben vertrouwen in elkaar en er is aandacht voor bezieling. Er wordt een beroep gedaan op de creatieve vermogens van medewerkers om daarmee de toekomst vorm te geven. De kwaliteit van de individuele medewerker wordt steeds belangrijker. Samenwerking is cruciaal voor het welslagen van de opleidingsschool. Daarbij gaat het om teamwork, betekenisgeving, creativiteit en gemeenschappelijke kennisconstructie.

Pijler 1b: een lerende organisatie

Volgens Jan Jutten (bron: Jutten (Lerende school, 2007) is er op een Lerende school een grote ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën en is er veel open uitwisseling. Men werkt er vanuit innerlijke betrokkenheid met een gezamenlijke visie als bindmiddel. Medewerkers zijn er voortdurend bezig met het ontplooien van eigen talenten en hebben invloed op het eigen werk. Bovendien is de kwaliteit van de communicatie hoog.

Het streven hierbij is dat er in school een gedeelde opvatting ontstaat op hoe leerlingen leren en wat ze moeten leren. Maar ook is het streven dat medewerkers zelf blijven reflecteren op de eigen werkwijze. Als wij, door bewust met leren bezig te zijn en open te staan voor inbreng van buiten, ons lerende vermogen weten te vergroten, dan is dit voor de school een belangrijke opbrengst.

Een leraar is voor zijn persoonlijke en professionele groei gebaat bij een schoolcultuur die op ontwikkeling gericht is. Een cultuur die open staat voor vernieuwing: nieuwsgierig en onderzoekend is. Een cultuur waarin het gesprek over leren en opleiden frequent gevoerd wordt en waarin onderwijsvernieuwing en professionalisering hand in hand gaan. Leren en opleiden zijn niet vrijblijvend, maar staan in dienst van de onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling.

Pijler 2: een leven lang leren

We zien leren als een doorlopende lijn van leraar in opleiding, naar beginnend docent tot aan ervaren docent. Het leren van de student en de begeleiding die hij/zij daarbij krijgt moet als vanzelfsprekend doorlopen wanneer de student start als docent. Leren is een proces dat nooit ophoudt.

Pijler 3: leren in de praktijk

Het dagelijks werk is één van de belangrijkste bronnen voor het leren. De kwaliteit van de werkplek beïnvloedt de kwaliteit van het leren. Ruimte tot experimenteren leidt tot leren en veranderen. Vanzelfsprekende collegiale ondersteuning is een belangrijke factor in het leren.

Studenten worden gezien als leraren-in-opleiding. Ze draaien volledig mee in het schoolleven. Naast het lesgeven in de klas, nemen ze deel aan overleggen en vergaderingen en voeren zij taken uit binnen de school.

Pijler 4: een veilige leer- en werkplek

We bieden een leeromgeving die studenten inspireert, uitdaagt en waarin studenten zich steeds op de grens van hun kunnen begeven. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren.

Het partnerschap biedt de lerende een krachtige en veilige leerwerkplek, o.a. door deze:

 1. de ruimte te bieden om eigen leerdoelen te realiseren,
 2. de verantwoordelijkheden te geven die passen bij de leerdoelen,
 3. de mate van complexiteit van leersituaties te bieden die passen bij de leerdoelen,
 4. te betrekken bij regulier werkoverleg in de organisatie,
 5. te betrekken bij innovaties binnen de scholen van het partnerschap,
 6. de ruimte te geven om fouten te maken,
 7. structureel aan te zetten tot en begeleiden bij reflectie.

De student wordt hierbij begeleid en gecoacht door een daartoe geschoolde werkplekbegeleider.

Pijler 5: leren van elkaar

De professionele ontwikkeling van studenten en docenten wordt serieus genomen en gefaciliteerd. Er is een goede docentenbibliotheek, een goed functionerend elektronische leeromgeving, de mogelijkheid tot het aanschaffen van literatuur en het volgen van cursussen. Docenten zijn leerbronnen voor elkaar. Er is tijd en ruimte om bij elkaar te kijken, samen les te  geven en verschillende expertises te ontwikkelen.

Intervisie en feedback geven zijn vanzelfsprekende principes. 

2.     Visie op opleiden

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 1. Een uitdagende en lerende werkplek:
  • Een uitdagende leeromgeving voor studenten, startende en ervaren docenten waarin het vakmanschap van de docent centraal staat.
  • Diversiteit van leerervaringen voor alle docenten in opleiding (eerste en tweedegraads) in:
   • niveaus, van lwoo, vmbo tot en met vwo
   • onderwijsconcepten
  • Competentiegericht werkplekleren.
  • Praktijk staat centraal. Leren op de werkplek zorgt er voor dat de student een koppeling kan maken tussen de theorie en de praktijk. Enerzijds gebeurt dat vanuit de praktijk naar de theorie en anderzijds gebeurt dat vanuit de theorie naar de praktijk.

Het dagelijks werk is één van de belangrijkste bronnen voor het leren. De kwaliteit van de werkplek beïnvloedt de kwaliteit van het leren. Ruimte tot experimenteren leidt tot leren en veranderen. Studenten worden gezien als leraren-in-opleiding. Ze draaien volledig mee in het schoolleven. Naast het lesgeven in de klas, nemen ze deel aan overleggen en vergaderingen en voeren zij taken uit binnen de school.

 • Thema’s die passen bij de MOS schoolcontexten. (o.a. Passend Onderwijs, Blended Learning, digitale didactiek).
 1. Een leven lang leren: de professionele ontwikkeling van student en docent staat centraal:
  • Doorlopende professionele ontwikkeling gedurende de hele onderwijsloopbaan, van student tot ervaren docent. Van samen opleiden naar samen professionaliseren en samen onderwijs ontwikkelen.
  • Studenten en docenten ontdekken wat het beste bij hen past en ontwikkelen daardoor een passie voor het vakmanschap van de docent. Zij proeven van allerlei aspecten van het docentschap.
  • Een lerende cultuur: docenten op de scholen en de instituten blijven zelf leren! Het leren werken van studenten zorgt voor een nieuwe dynamiek op de school, waarbij samen opleiden, professionaliseren en schoolontwikkeling bij elkaar komen. Dynamiek door het uitwisselen van elkaars kwaliteiten en expertise vanuit een waarderend kader.
 2. Scholen en instituten zijn samen verantwoordelijk voor de opleidingsschool
  • Op alle niveaus is er sprake van een gelijkwaardige samenwerking tussen de scholen en lerarenopleidingen: samen opleiden, professionaliseren, begeleiden én beoordelen en werken aan onderwijsontwikkeling. De opleidingsschool levert een win-win situatie voor alle stakeholders (school(bestuur), opleiding, student, docent). 
 1. Verbinding met strategisch HRM-beleid
  • De Meerwegen Scholengroep ziet zijn medewerkers als het menselijk kapitaal. Zij zijn de sleutel tot het realiseren van de ambities van de scholengroep. De MOS past in het strategisch beleidskader van de Meerwegen Scholengroep.
  • Rollen in de opleidingsschool zijn afgeleid van het ADEF-rollenportfolio. Deze rollen zijn zichtbaar in het HRM-beleid van de partners. De rollen zijn beschreven in het functiebouwwerk en vallen onder de gesprekscyclus. Per rol is duidelijke welke competenties men nodig heeft en via welke professionaliseringstrajecten deze competenties ontwikkeld  kunnen worden.
  • De opleidingsschool is een kweekvijver voor onderwijstalenten voor o.a. de MOS-scholen. De MOS kan een oplossing bieden voor het kwantitatief en kwalitatief lerarentekort.
  • Er is een verbinding gelegd tussen de opleiding vanuit het instituut en de school, de inductiefase van de startende docent en de doorlopende professionalisering van de (ervaren) docenten. De MOS levert een impuls voor zittende leraren. Door het begeleiden van studenten versterkt de docent zijn eigen rol als onderwijsprofessional.
© Meerwegen scholengroep \ Contact \