821932f3972f8d75af387684a4d0638a

De kenmerken van de Meerwegen OpleidingsSchool / MOS

 • De scholen hebben een lange traditie in het opleiden van beginnende docenten in nauwe samenwerking met de drie instituten. Kenmerkend is de gelijkwaardige samenwerking met de lerarenopleiding. Een aanzienlijk gedeelte van het bachelor en master curriculum wordt binnen het partnerschap van de MOS uitgevoerd.
 • Jaarlijks vinden ongeveer 130 HBO- en WO-studenten een stageplaats op een van de scholen binnen de MOS. Er worden meer docenten opgeleid dan de scholen zelf nodig hebben.
 • De scholen bieden verschillende schoolsoorten; van vmbo-onderwijs (alle leerwegen), praktijkonderwijs tot havo en vwo (atheneum en gymnasium). 
 • Er is een samenwerkingsovereenkomst van kracht tussen alle partijen. Deze is vastgesteld door de stuurgroep van MOS op 24 september 2015. In de samenwerkingsovereenkomst zijn o.a. de volgende zaken beschreven: de gezamenlijke visie op Samen Opleiden, het opleidingsteam, het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten en de kwaliteitszorg.
 • De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordigers van het management van elk van de MOS-scholen, vertegenwoordigers van de instituten, de projectleider en de voorzitter (tevens plv. rector van het Corderius College).
 • Rollenportfolio
  Op basis van jarenlange ervaring is een rollenportfolio ontwikkeld dat uitgegroeid is tot een gedragen en geïmplementeerde werkwijze. Dat rollenportfolio bestaat uit:
 

School

Instituut

SO – Schoolopleider

IO – Instituutsopleider

WB – Werkplekbegeleider / coach

Coach startende docent


Op het Corderius College wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd door docenten en studenten. Daar zijn ook de volgende rollen van toepassing: docentonderzoeker, onderzoekscoördinator

 • Professionalisering
  De MOS heeft o.a. een professionaliseringsaanbod voor SO, WB, IO en coach van startende docenten.
 • Corderius College, Farel College en Oostwende College bezitten het Keurmerk Opleidingsschool dat het platform Onderwijs Arbeidsmarkt VO-MBO regio Utrecht als kwaliteitsborgingsinstrument heeft vastgesteld. De projectleider MOS is gecertificeerd keurmerkauditor en treedt op bij keurmerkaudits van andere opleidingsscholen. In het platform zijn alle besturen van VO en MBO scholen in de regio Utrecht vertegenwoordigd. De Meerwegen scholengroep particIpeert in het platform.
 • Projecten
  • Schoolwide Positive Behavior Support - Project dat gericht is op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Het Corderius College werkt in dit project samen met VU en Windesheim.
  • Begeleiding Startende Leraren / Inductietraject – Een sterk Begin - Een sterk begin is een samenwerkingsproject van de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht, de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht en scholen in de regio. Farel College en Corderius College nemen deel aan dit traject. “Een sterk begin” maakt onderdeel uit van het landelijke project Begeleiding Startende Leraren, een initiatief van OCW. Vanaf het schooljaar 2015-2016 werken de projecten “Begeleiding Startende Leraren regio Utrecht (Universiteit Utrecht)” en “Aantrekkelijker Scholen (Hogeschool Utrecht)” samen onder de naam “Een sterk begin”. Doel van dit project is om beginnende leraren in het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Om deze doelstelling te bereiken worden op hoofdlijnen drie soorten activiteiten georganiseerd: programmaontwikkeling, Lesson Study en observatie en begeleiding.
© Meerwegen scholengroep \ Contact \