c3220b9e90dadeaf9ece4aeeff63aa83
De drie instituten in het samenwerkingsverband van de Meerwegen OpleidingsSchool / MOS

1. Hogeschool Utrecht 
Anno 2014 telt Hogeschool Utrecht zo’n 3.500 medewerkers en 36.500 studenten, verdeeld over zes faculteiten. De Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht heeft ruim 8.000 studenten en circa 800 medewerkers. Daarmee is de grootste educatieve faculteit van Nederland. 
De Faculteit Educatie verzorgt een groot aantal bachelor- en masteropleidingen en AD-trajecten voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daarnaast biedt de faculteit nascholings- en contractactiviteiten en wordt er toegepast onderzoek gedaan om de beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De activiteiten zijn ondergebracht in instituten en centra. 
Instituut Archimedes
Instituut Archimedes verzorgt de HBO-beroepsopleiding tot docent voortgezet onderwijs, voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Utrecht op bachelor- en masterniveau. De tweedegraads lerarenopleidingen zijn gericht op het lesgeven in het beroepsonderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, mbo en volwasseneducatie) en de onderbouw van havo en vwo. Voltijdstudenten kiezen (vanaf studiejaar 2015-2016) na het tweede jaar een afstudeerrichting: beroepsgericht onderwijs of algemeen vormend onderwijs. 
Momenteel zijn er 24 opleidingen: 14 bekostigde lerarenopleidingen bachelor (voltijd en deeltijd) en 10 bekostigde lerarenopleidingen master in deeltijd. In 2014-2015 studeerden 3032 bachelor studenten aan Instituut Archimedes (deeltijd: 1220, voltijd: 1812).
Instituut Archimedes is gespecialiseerd in Blended Learning, een mix van contractonderwijs, werkplekleren en een digitale leeromgeving. De samenwerking met het werkveld staat voorop.

2. Het domein Bewegen en Educatie van Hogeschool Windesheim
Het domein Bewegen en Educatie van Hogeschool Windesheim biedt 15 lerarenopleidingen aan. Gemiddeld stromen ongeveer 500 studenten per jaar in. De lerarenopleidingen hebben de vijf volgende kenmerken:

De lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim onderscheiden zich door sinds 2010 uit te gaan van het concept Samen Opleiden. Hierbij wordt 40 procent van het curriculum samen met partnerscholen ontwikkeld, vormgegeven en uitgevoerd. Dit vanuit een gedeelde visie op opleiden.  De lerarenopleidingen bouwen hiertoe sinds 2010 systematisch aan een netwerk met een groot aantal partnerscholen. 

Een tweede speerpunt van de lerarenopleidingen is het opleiden van docenten met een onderzoekende houding. In het curriculum is een onderzoeksleerlijn opgenomen, waardoor studenten ieder jaar op onderzoekende wijze aan de slag gaan met vraagstukken uit de praktijk. 

De lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim onderscheiden zich ook door specifiek aandacht te besteden aan waarde(n)volle professionaliteit. In het curriculum wordt expliciet aandacht besteed aan het opleiden van docenten tot waarde(n)volle professionals.

Een vierde onderscheidend kenmerk van de lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim is de aandacht voor internationalisering. 

Tot slot onderscheiden de lerarenopleidingen zich door het aanbieden van de opleidingsvariant ‘afstandsleren’. Het studieprogramma is in deze variant inhoudelijk hetzelfde als in de dagopleiding, maar in de uitvoering van het programma  zijn er verschillen met de dagopleiding. Met Lab21 wordt samen met de scholen ingezet op het verrijken van onderwijs met ict-toepassingen die gepersonaliseerd leren mogelijk maken.

3. Lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim
 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs. 
Bij de VU kun je de lerarenopleiding in 16 schoolvakken volgen. De VU werkt met kernpraktijken als leidend principe. Kernpraktijken zijn aanwijsbare, coherente en veelvoorkomende (deel)taken die leraren uitvoeren in de praktijk, een combinatie van concrete handelingen met daaraan gekoppelde pedagogische en didactische redeneringen en overwegingen. Kernpraktijken zijn enerzijds gebaseerd op praktijkkennis en worden anderzijds gevoed door onderzoek naar effectief onderwijs.

De vijf VO-scholen en drie instituten zijn als partners in de Meerwegen Opleidingsschool gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het curriculum van de docent in opleiding. Deze gezamenlijke betrokkenheid zorgt voor een geïntegreerd onderwijsprogramma waarbij de verbinding tussen theorie en praktijk zo goed mogelijk wordt vormgegeven.

© Meerwegen scholengroep \ Contact \