ae5913f900de2d8a0ad5598450e6b1c9

U heeft een klacht

Stroomschema

Wat is een klacht?
Een klacht kan gaan over een beslissing of het gedrag van een medewerker van de school, het college van bestuur of iemand anders die aan een van onze scholen of scholengroep verbonden is.

Wie kan er klagen?
Iedereen die met een van onze scholen te maken heeft, kan een klacht indienen zoals: ouders, leerlingen, medewerkers, stagiaires of vrijwilligers.

Over wie kan een klacht gaan?
De klacht kan over iedereen gaan die bij de school of scholengroep betrokken is zoals: docenten, onderwijs ondersteunend personeel, leden van het management, het college van bestuur, stagiaires of vrijwilligers.

Voorprocedure
Wij hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen ouders, leerlingen en medewerkers en wij doen ons uiterste best om klachten te voorkomen. Helaas blijft altijd het risico bestaan dat zaken niet optimaal verlopen. Wanneer wij een klacht binnenkrijgen, onderzoeken we eerst of er nog mogelijkheden zijn om de klacht op schoolniveau op te lossen. Is dat niet het geval, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met het college van bestuur. Bent u na dat gesprek nog niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de interne klachtencommissie.  

Klachten over ongewenste omgangsvormen
Indien u een probleem niet kunt oplossen met de persoon die hierbij betrokken is, kunt u contact opnemen met de schooldirectie. Bij ernstige zaken, bijvoorbeeld het vermoeden van seksuele intimidatie, agressie of geweld, zal hij u doorverwijzen naar de interne vertrouwenscontactpersonen of de externe vertrouwenspersonen. Deze zijn deskundig op het gebied van (jeugd)hulpverlening. Zij onderzoeken of een oplossing mogelijk is. Lukt dit niet, dan kunt u uw klacht indienen bij de interne klachtencommissie.

Interne klachtencommissie

Bij wie kunt u klagen?
U kunt een klacht indienen bij de interne klachtencommissie. U kunt uw klacht richten aan de ambtelijk secretaris, mevrouw A. Sättler, sattlera@meerwegen.nl of via: postbus 194, 3800 AD Amersfoort.

Een klacht indienen
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij dient u zo duidelijk mogelijk te omschrijven wat uw klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten tegen meerdere personen. Het helpt als u de klacht kunt onderbouwen met feiten en bewijsstukken (o.a. mailberichten of gespreksverslagen).

Wat doet de interne klachtencommissie?
U wordt door de interne klachtencommissie uitgenodigd om te worden gehoord. Ook de andere partij wordt gehoord. Beide partijen leveren vooraf hun zienswijze aan met eventuele bijlagen. Deze informatie wordt aan beide partijen verstrekt.

Na hoor en wederhoor beslist de klachtencommissie of u in het gelijk wordt gesteld, ook wel omschreven als: of de klacht gegrond is. De commissie kan daarnaast een advies geven aan het college van bestuur, waarin bijvoorbeeld staat welke maatregelen het college van bestuur kan nemen. Het college van bestuur mag dat advies naast zich neerleggen, al gebeurt dat meestal niet. Een uitspraak van de klachtencommissie is niet bindend.

U bent het er niet mee eens
Er is geen mogelijkheid voor bezwaar of beroep bij de klachtencommissie. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de manier waarop het college van bestuur omgaat met het advies van de commissie. U kunt wel opnieuw een klacht indienen als u vindt dat de school niets met de uitspraak en eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie heeft gedaan.

© Meerwegen scholengroep \ Contact \