c3220b9e90dadeaf9ece4aeeff63aa83

Klokkenluidersregeling
Regeling inzake het melden van een vermoeden van een misstand

De Meerwegen scholengroep heeft samen met een aantal schoolbesturen uit de regio een regeling opgesteld waardoor personen die met de school verbonden zijn de mogelijkheid hebben om melding te doen wanneer zij kennis hebben van misstanden binnen de organisatie die het algemeen maatschappelijk belang schaden en het individuele belang van de persoon in kwestie overstijgen. De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde. De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling.

De melding kan gedaan worden bij het college van bestuur, de voorzitter van de raad van toezicht of bij de vertrouwenspersoon integriteitszaken. Contactgegevens kunt u opvragen via het stafbureau: 033-4794040.

De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de klachtenregeling.


Klachtenregeling
Wanneer iemand een probleem ervaart, wordt dat pas een klacht wanneer de klager na één of meerdere gesprekken besluit dat hij/zij een officiële klacht wil indienen. Een klacht kan worden ingediend bij het college van bestuur van de Meerwegen scholengroep. Als de klacht daar niet naar tevredenheid kan worden opgelost is er ook een onafhankelijke (interne) klachtencommissie. Welke stappen u kunt nemen, kunt u nalezen in onze klachtenregeling.

Vertrouwenscontactpersonen kunnen geen klachten aannemen en behandelen, zij zijn slechts "aanspreekpersoon" bij problemen die te maken hebben met agressie, geweld of seksuele intimidatie. Zij kunnen helpen om te zien of er op dit gebied sprake is van een klacht en zij kunnen de klager ondersteunen bij de oplossing van het probleem.

In de Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen contactpersoon en vertrouwenspersoon. Contactpersonen worden binnen de Meerwegen scholengroep "vertrouwenscontactpersonen" genoemd (interne vertrouwenspersonen).
Zij staan vermeld in de schoolgidsen van de vestigingen en zijn gekoppeld aan een bepaalde locatie. De rol van 'vertrouwenspersoon' wordt voor de Meerwegen scholengroep door twee externe personen vervuld (man/vrouw), die ook vermeld staan in de schoolgids.

  • Op alle terreinen van de school kunnen klachten ingediend worden (schoolorganisatie, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, agressie/geweld/seksuele intimidatie). Alleen bij de laatstgenoemde soort klachten speelt de vertrouwenscontactpersoon een rol. De klager kan uit alle geledingen komen (leerling, ouder, personeelslid, stagiaire, vrijwilliger die voor de school werk verricht).
  • De taak van de vertrouwenscontactpersoon is: ontvangst van de melding, eerste inschatting ernst van de zaak, verwijzing naar externe vertrouwenspersonen of klachtencommissie, informatie directie en/of college van bestuur/raad van toezicht. Hij/zij vervult niet de rol van hulpverlener, counselor e.d.
  • Juridisch bekeken: de vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en heeft geen plicht tot het geven van vertrouwelijke informatie naar de klachtencommissie, maar wel de plicht tot verschijning en procedurele verantwoording (logboek aanbevolen).
  • Externe vertrouwenspersonen kunnen advies geven aan het bevoegd gezag, bemiddelen en/of doorverwijzen.


Examenreglement
Voor klachten die met de (school-) examens te maken hebben, bestaat een aparte regeling. Deze is opgenomen in het Examenreglement. Alle eindexamenkandidaten krijgen dit in september uitgereikt.


© Meerwegen scholengroep \ Contact \